مرکز مشاوره بیات

استرس وتروما

تروما (آسيب) به عواقب و اضطراب شديد بعد از يک تجربه آسيب زا گفته می شود، به گونه ای كه فرد دچار برانگيختگی بالايی (مانند گوش بزنگی ، خشم شديد،تحريک پذيری مشكل در تمركز و خواب) می شود و از محركی كه به همراه حادثه آسيب زا بوده است اجتناب می كند و همچنين حوادث رابه […]