سندرم آشيانه خالی چيست؟

مرکز مشاوره در شیراز

حسين بيات روان شناس بالينی در مصاحبه باروزنامه خبر شيراز نوين ؛

سندرم آشيانه خالی(empty nest syndrom)به مجموعه ای ازعلايم ونشانه های شبه افسردگی اطلاق می شود كه در زن يا مرد يا هردو پس ازآن كه آخرين فرزند،آنها(يامنزل) را ترك كرد ظاهر می شود.به طور معمول اما نه هميشه اين سندرم با يائسگی زنان و بازنشستگی مردان همراه است،يعنی درحدود سالهای ٤٥تا٥٠يا٥٠تا٦٠زندگی .اين سندرم با بروز بحران ميانسالی مي تواند موازی باشد.البته اين اتفاق هميشه رخ نمی دهد اما تصور كنيد پدر ٥٥ ساله ومادر٥٠ ساله ای كه آخرين فرزند خود را عروس يا داماد كرده اندحالا پس از چندين دهه زندگی وعادت به فرزندان حالابايد با تنهايی خود خو بگيرند،هرچه زوج در اين دوران بيشتر درگير مسائل گذشته يا نااميدی از آينده گردند،بيشتر از هم فاصله می گيرند و بنابراين ،اين تنهايی وعدم حمايت اجتماعی مي تواند از عوامل زمينه ساز افسردگی به معنای بالينی(بيماری)باشد و در زوج هايی كه به خاطر فرزندان دركنار هم مانده اند بيشتر ديده می شود.
از نظر فرهنگی نمی توان با قاطعيت گفت كه چه فرهنگی آسيب پذيرتر هست ،اما در فرهنگ های شرقی ازجمله كشورمان به دليل پيچيدگی و عمق روابط خانوادگی ممكن است اين اتفاق بيشتر رخ دهد.اين سندرم(آشيانه خالی)در زوج هايی كه يكی ازدلايل تداوم ازدواج شان فرزندان بوده است (مثلا زنی كه مي گويدبه خاطر بچه ها طلاق نگرفتم)يا پدرانی كه بازنشسته شده اند يا زنانی كه به يائسگی رسيده اند يا خانه دار هستند،شايع تر می باشد.

چطور می توان مانع بروز اين عارضه شد،

خيلی از والدين با اين قضيه كنار آمده و حتی به دنبال تفريحات و برنامه هايی كه برای اين سال ها چيده بودند می روند،به عنوان مثال ممكن است وقت خود را به مسافرت های سياحتی و زيارتی، امورخيريه،نقل مكان يا ديگر فعاليت های اجتماعی اختصاص دهند و به دنبال برقراری ارتباطات اجتماعی جديدتر باشند چرا كه بهترين روش مقابله با اين سندرم ،پيش بينی آن وبرنامه ريزی برای اقدامات جبرانی و حمايتی است و در صورت نياز بايستی به روان شناس بالينی ياروان پزشك جهت بررسي بيشتر و درمان مراجعه نمود

مرکز مشاوره در شیراز
سندرم آشیانه خالی روانشناسی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.