استرس وتروما

مرکز مشاوره بیات

استرس و تروما

استرس و تروما

آخرين جلسه حضور با دانشجويان اورژانس پزشكی دانشگاه علوم پزشكي شيراز،بيمارستان نمازی

تروما (آسيب) به عواقب و اضطراب شديد بعد از يک تجربه آسيب زا گفته می شود، به گونه ای كه فرد دچار برانگيختگی بالايی (مانند گوش بزنگی ، خشم شديد،تحريک پذيری مشكل در تمركز و خواب) می شود و از محركی كه به همراه حادثه آسيب زا بوده است اجتناب می كند و همچنين حوادث رابه صورت فلاش بک (تجربه مجدد) و كابوس های شبانه تجربه می كند و دچاربی تفاوتی (بی سوادی عاطفی) می شود،حوادثی ازقبيل تصادفات ، سيل ، زلزله ، آتش سوزی ، تهديد به مرگ، سو استفاده جنسی و…می تواند در فرد تروما به بار آورد و مشاغلی مانند اورژانس پزشكی ، پليسی ، آتش نشانی و سربازان جنگی و…به خاطر ماهيت شغل شان در معرض آسيب های روانی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.